Home > 未分类 > 正文

准提咒

《佛教念诵集》中作为“十小咒”之一

准提咒在显教的《佛教念诵集》中作为“十小咒”之一,其内容如下:

●准提神咒

稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

南无飒哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛侄他。唵。折戾主戾。准提。娑婆诃。

准提咒是任何信仰者(不拘出家在家,或茹素与否)都可以持诵的。古来相传的读法,随着中国历代语音的变化,已经有少许失真,兹将汉译咒语附上梵文及罗马字读音,以供持诵者参考∶

南无飒多喃Namaḥsaptānāṃ

nā mó sà duō nán

叁藐叁菩驮Samyak saṃbuddha

sān miǎo sān pútuó

俱胝喃 Koṭīnāṃ

jù zhī nán

怛侄他Tadyathā

dá zhí tuō

唵 折隶主隶Oṃ cale cule

ǎn,zhé lì zhǔ lì

准提娑婆诃Cunde svāhā

zhǔn tí suō pó hē

十大功德门

(一)护持国王安乐人民门。

(二)能灭罪障远离鬼神门。

(三)除身心病增长福慧门。

(四)凡所求事皆不思议门。

(五)利乐有情救脱幽灵门。

(六)是诸佛母教行本源门。

(七)四众易修金刚守护门。

(八)令凡同佛如来归命门。

(九)具自他力现成菩提门。

(十)诸佛如来尚乃求学门。

上一篇:《佛说阿弥陀经》全文及完整仪轨
下一篇:少年耽溺色情淫网福寿折尽,死时才20多岁
虚空藏菩萨心咒

虚空藏菩萨心咒

108拜唤醒身体的健康——软式大礼拜

108拜唤醒身体的健康——软式大礼拜

《佛说阿弥陀经》全文及完整仪轨

《佛说阿弥陀经》全文及完整仪轨

《大悲咒》快速背诵方法

《大悲咒》快速背诵方法

刘光世

刘光世

人文精萃微信公众号数字菜单与关键字书名搜索功能开放

人文精萃微信公众号数字菜单与关键字书名搜索功能开放

摄阿毗达摩义论

摄阿毗达摩义论

高士达

高士达

斛律光

斛律光

93岁老中医吃了60年的养生粥秘方

93岁老中医吃了60年的养生粥秘方

已有0条评论,期待您的留言!

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

报歉!评论已关闭!