大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。


        四书五经之《大学》,全文阅读请点击!

药师琉璃光如来本愿功德经

药师琉璃光如来本愿功德经

        药师琉璃光如来本愿功德经

香赞

()(xiāng)(zhà)(ruò)    ()(jiè)(méng)(xūn)

(zhū)()(hǎi)(huì)()(yáo)(wén)     随处(suíchù)(jié)祥云(xiángyún)

诚意(chéngyì)(fāng)(yīn)(zhū)()(xiàn)全身(quánshēn)

()()(xiāng)(yún)(gài)菩萨(púsà)摩诃萨(móhēsà)(三称)

南无本师释迦牟尼佛(三称)

净口业 真言

唵, 修利修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。

ōng,xiū lì xiū lì,mó hē xiū lì,xiū xiū lì,sà pó hē。

安土地真 言

南无三满多。母驮喃。唵。度噜度噜。地尾娑婆诃。

ná mó sān mān duō 。mú tuó nán。 ōng 。dù lu dù lu 。dì weǐ suō pó hē。

普供养 真言

唵,誐誐曩,三婆嚩,伐日啰斛。

  ōng,é é nǎng,sān pó wá,fá zǐ là hōng。

十二药叉大将·助佛宣宏

五色彩缕结其名·随愿悉圆成

怨业冰清·福寿永康宁·

南无药师会上佛菩萨(三称)

发愿文

稽首三界尊 归依十方佛 我今发宏愿 持此药师经 

上报四重恩 下济三涂苦 若有见闻者 悉发菩提心

尽此一报身 同生琉璃国  亲觐大慈父  殷勤闻真谛

学习师子吼  回返娑婆地  度众脱苦海  宏法利群迷

奉请药师三尊[合掌]

南无药师琉璃光如来[三称]

南无日光遍照菩萨        南无月光遍照菩萨

奉请八大菩萨[合掌]

奉请:南无文殊师利菩萨。 奉请:南无观世音菩萨。

奉请:南无大势菩萨。   奉请:南无无尽意菩萨。

奉请:南无宝檀华菩萨。  奉请:南无药王菩萨。

奉请:南无药上菩萨。  奉请:南无弥勒菩萨。

奉请十二药叉大将[合掌]

奉请:宫毗罗大将。奉请:伐折罗大将。

奉请:迷企罗大将。奉请:安底罗大将。

奉请:额你罗大将。奉请:珊底罗大将。

奉请:因达罗大将。奉请:波夷罗大将。

奉请:摩虎罗大将,奉请:真达罗大将。

奉请:招杜罗大将。奉请:毗羯jié罗大将。

 南无药师会上佛菩萨[三称]  南无本师释迦摩尼佛(三称)

开经偈

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。

我今见闻得受持,  愿解如来真实义。

 

经文:

药师琉璃光如来本愿功德经

唐三藏法师玄奘奉诏译

 如是(rúshì)()(wén)一时(yìshí)薄伽梵bhagavat(bó qié fàn)(you)(huà)(zhū)(guó)(zhì)广(guǎng)(yán)(chéng)(zhù)乐音(yuèyīn)(shù)(xià)()()(bié)(chú)(zhòng)八千(bāqiān)(rén)()菩萨(púsà)摩诃萨(móhēsà)三万六千(sānwànliùqiān)()国王(guówáng)大臣(dàchén)婆罗门(póluómén)居士(jūshì)(tiān)(lóng)()()(rén)非人(fēirén)(děng)无量(wúliàng)大众(dàzhòng)恭敬(gōngjìng)围绕(wéirào)(ér)(wéi)说法(shuōfǎ)

 (ěr)时曼殊(shímànshū)(shì)()()王子(wángzǐ)(chéng)()(wēi)(shén)(cóng)(zuò)(ér)()偏袒(piāntǎn)()(jiān)(yòu)()着地(zhedì)(xiàng)薄伽梵(bó qié fàn),()(gōng)合掌(hézhǎng)(bái)(yán)(shì)(zūn)(wéi)(yuàn)演说(yǎnshuō)如是(rúshì)相类(xiānglèi)(zhū)()名号(mínghào)()(běn)()(yuàn)(shū)(shèng)功德(gōngdé)(lìng)(zhū)(wén)(zhě)业障(yèzhàng)消除(xiāochú)(wéi)()()()(xiàng)()(zhuǎn)(shí)(zhū)有情(yǒuqíng)()

 (ěr)时世(shíshì)(zūn)(zàn)(màn)(shū)(shì)()童子(tóngzǐ)(yán)(shàn)(zāi)(shàn)(zāi)(màn)(shū)(shì)()()()()(bēi)(quàn)(qǐng)()(shuō)(zhū)()名号(mínghào)本愿(běnyuàn)功德(gōngdé)(wéi)()业障(yèzhàng)(suǒ)(chan)有情(yǒuqíng)利益(lìyì)安乐(ānlè)(xiàng)()(zhuǎn)(shí)(zhū)有情(yǒuqíng)()()(jīn)谛听(dìtīng)()(shàn)()(wéi)(dāng)(wéi)()(shuō)

 (màn)(shū)(shì)()(yán)(wéi)(rán)(yuàn)(shuō)我等(wǒděng)(wén)

 ()(gào)(màn)(shū)(shì)()东方(dōngfāng)()()(guò)(shí)殑伽(jìngqié)(shā)(děng)()()(yǒu)世界(shìjiè)(míng)(jìng)琉璃(liúlí)佛号(fóhào)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(yìng)(zhèng)(děng)(jiào)(míng)行(xíng)圆满(yuánmǎn)(shàn)(shì)世间(shìjiān)(jiě)()上士(shàngshì)(diào)()丈夫(zhàngfu)天人(tiānrén)(shī)()、薄伽(fàn)(màn)(shū)(shì)()()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái),本行(xíng)菩萨(púsà)(dào)(shí)()十二(shíèr)()(yuàn)(lìng)(zhū)有情(yǒuqíng)(suǒ)(qiú)(jiē)()

 第一(dìyī)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()(ā)(nòu)(duō)(luó)(sān)(miǎo)(sān)菩提(pútí)(shí)自身(zìshēn)光明(guāngmíng)(chì)(rán)照耀(zhàoyào)无量(wúliàng)无数(wúshù)无边(wúbiān)世界(shìjiè)()三十二(sānshíèr)大丈夫(dàzhàngfu)(xiāng)八十(bāshí)(suí)(xíng)庄严(zhuāngyán)()(shēn)(lìng)一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)()()无异(wúyì)

 第二(dìèr)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(shēn)()琉璃(liúlí)内外(nèiwài)明彻(míngchè)(jìng)无瑕(wúxiá)(huì)光明(guāngmíng)广大(guǎngdà)功德(gōngdé)巍巍(wēiwēi)(shēn)(shàn)(ān)(zhù)(yàn)(wǎng)庄严(zhuāngyán)过于(guòyú)日月(rìyuè)幽冥(yōumíng)众生(zhòngshēng)()(méng)(kāi)(xiǎo)随意(suíyì)(suǒ)()(zuò)(zhū)事业(shìyè)

 第三(dìsān)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)()无量(wúliàng)无边(wúbiān)智慧(zhìhuì)方便(fāngbiàn)(lìng)(zhū)有情(yǒuqíng)(jiē)()无尽(wújìn)(suǒ)受用(shòuyòng)()()(lìng)众生(zhòngshēng)(yǒu)(suǒ)()(shǎo)

 第四(dìsì)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng),行(xíng)邪道(xiédào)(zhě)()(lìng)(ān)(zhù)菩提(pútí)(dào)(zhōng);若行(xíng)(shēng)(wén)()(jiào)(chéng)(zhě)(jiē)()大乘(dàchéng)(ér)(ān)()(zhī)

 第五(dìwǔ)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(yǒu)无量(wúliàng)无边(wúbiān)有情(yǒuqíng)()()()(zhōng)修行(xiūxíng)(fàn)行(xíng) ,一切(yíqiè)(jiē)(lìng)()()(quē)(jiè)()三聚(sānjù)(jiè)设有(shèyǒu)(huǐ)(fàn)(wén)()(míng)()(hái)()清净(qīngjìng)()(duò)(è)()

 第六(dìliù)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)()(shēn)(xià)(liè)(zhū)(gēn)()()丑陋(chǒulòu)(wán)()(máng)(lóng)喑哑(yīnyǎ)(luán)()(bèi)(lóu)(bái)(lài)癫狂(diānkuáng)种种(zhǒngzhǒng)(bìng)()(wén)()(míng)()一切(yíqiè)(jiē)()端正(duānzhèng)(xiá)(huì)(zhū)(gēn)完具(wánjù)()(zhū)疾苦(jíkǔ)

 第七(dìqī)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)(zhòng)(bìng)()(qiē)()(jiù)()(guī)()()()(yào)()(qīn)()(jiā)贫穷(pínqióng)(duō)()()(zhī)名号(mínghào)一经(yìjīng)()(ěr)(zhòng)(bìng)()(chú)身心(shēnxīn)安乐(ānlè)家属(jiāshǔ)()()()(jiē)丰足(fēngzú)乃至(nǎizhì)(zhèng)()无上(wúshàng)菩提(pútí)

 第八(dìbā)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(yǒu)女人(nǚrén)(wéi)()(bǎi)(è)(zhī)(suǒ)()(nǎo)()(shēng)(yàn)()(yuàn)(shě)()(shēn)(wén)()(míng)()一切(yíqiè)(jiē)()(zhuǎn)()(chéng)(nán)()丈夫(zhàngfu)(xiāng)乃至(nǎizhì)(zhèng)()无上(wúshàng)菩提(pútí)

 第九(dìjiǔ)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(lìng)(zhū)有情(yǒuqíng)(chū)()(juàn)(wǎng)解脱(jiětuō)一切(yíqiè)外道(wàidào)(chan)()(ruò)(duò)种种(zhǒngzhǒng)(è)(jiàn)(chóu)(lín)(jiē)(dāng)(yǐn)(shè)置于(zhìyú)(zhèng)(jiàn)(jiàn)(lìng)(xiū)()(zhū)菩萨(púsà)行(xíng) ,()(zhèng)无上(wúshàng)(zhèng)(děng)菩提(pútí)

 第十(dìshí)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)王法(wángfǎ)(suǒ)()(shéng)()鞭挞(biāntà)()()牢狱(láoyù)(huò)(dāng)(xíng)()()()无量(wúliàng)灾难(zāinàn)()悲愁(bēichóu)(jiān)()身心(shēnxīn)受苦(shòukǔ)(ruò)(wén)()(míng)()()()()(wēi)神力(shénlì)()(jiē)()解脱(jiětuō)一切(yíqiè)(yōu)()

 第十一(dìshíyī)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)饥渴(jīkě)(suǒ)(nǎo)(wéi)(qiú)(shí)()(zào)(zhū)(è)()()(wén)()(míng)(zhuān)(niàn)(shòu)(chí)()当先(dāngxiān)以上(yǐshàng)(miào)饮食(yǐnshí)(bǎo)()()(shēn)(hòu)()()(wèi)毕竟(bìjìng)安乐(ānlè)(ér)建立(jiànlì)(zhī)

 第十二(dìshíèr)()(yuàn)(yuàn)()来世(láishì)()菩提(pútí)(shí)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)(pín)()衣服(yīfu)(wén)(méng)寒热(hánrè)昼夜(zhòuyè)()(nǎo)(ruò)(wén)()(míng)(zhuān)(niàn)(shòu)(chí)如其(rúqí)(suǒ)(hǎo)()()种种(zhǒngzhǒng)(shàng)(miào)衣服(yīfu)()()一切(yíqiè)(bǎo)庄严(zhuāngyán)()(huá)(mán)涂香(túxiāng)鼓乐(gǔyuè)(zhòng)()随心(suíxīn)(suǒ)(wán)(jiē)(lìng)满足(mǎnzú)

 (màn)(shū)(shì)()(shì)(wéi)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(yìng)(zhèng)(děng)(jiào),行(xíng)菩萨(púsà)(dào)(shí)(suǒ)()十二(shíèr)微妙(wēimiào)(shàng)(yuàn)()()(màn)(shū)(shì)()()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái),行(xíng)菩萨(púsà)道时所发大(dàoshísuǒfādà)(yuàn)()()()()功德(gōngdé)庄严(zhuāngyán)()(ruò)()(jié)(ruò)()(jié)()(shuō)不能(bùnéng)(jìn)(rán)()()()一向(yíxiàng)清净(qīngjìng)()(yǒu)女人(nǚrén)()()(è)()()()(yīn)(shēng)琉璃(liúlí)(wéi)()(jīn)(shéng)(jiè)(dào)(chéng)(què)宫阁(gōnggé)(xuān)(chuāng)罗网(luówǎng)(jiē)()(bǎo)(chéng)()()西方(xīfāng)极乐世界(jílèshìjiè)功德(gōngdé)庄严(zhuāngyán)(děng)()差别(chābié)()()(guó)(zhōng)(yǒu)(èr)菩萨(púsà)摩诃萨(móhēsà)()(míng)日光(rìguāng)(biàn)(zhào)(èr)(míng)月光(yuèguāng)(biàn)(zhào)(shì)()无量(wúliàng)无数(wúshù)菩萨(púsà)(zhòng)(zhī)上首(shàngshǒu)()()()(chù)()(néng)(chí)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)正法(zhèngfǎ)宝藏(bǎozàng)(shì)()(màn)(shū)(shì)()(zhū)有信心(yǒuxìnxīn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)应当(yīngdāng)(yuàn)(shēng)()()世界(shìjiè)

 (ěr)时世(shíshì)(zūn)()(gào)(màn)(shū)(shì)()童子(tóngzǐ)(yán)(màn)(shū)(shì)()(yǒu)(zhū)众生(zhòngshēng)()(shí)善恶(shànè)(wéi)怀(huái)(tān)(lìn)不知(bùzhī)布施(bùshī)()施果(shīguǒ)(bào)()(chī)()(zhì)(què)()(xìn)(gēn)(duō)()财宝(cáibǎo)(qín)(jiā)守护(shǒuhù)(jiàn)()(zhě)(lái)()(xīn)()()(shè)()(huò)已而(yǐér)行(xíng)(shī)(shí)()()(shēn)(ròu)(shēn)(shēng)痛惜(tòngxī)()(yǒu)无量(wúliàng)(qiān)(tān)有情(yǒuqíng)积集(jījí)资财(zīcái)()()自身(zìshēn)(shàng)()受用(shòuyòng)何况(hékuàng)(néng)()父母(fùmǔ)妻子(qīzi)奴婢(núbì)(zuò)使(shǐ)()(lái)()(zhě)()(zhū)有情(yǒuqíng)从此(cóngcǐ)(mìng)(zhōng)(shēng)饿鬼(èguǐ)(jiè)(huò)(páng)生趣(shēngqù)(yóu)昔人(xīrén)(jiān)(céng)()(zàn)(wén)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(míng)()(jīn)(zài)(è)()(zàn)()忆念(yìniàn)()如来(rúlái)(míng)()()(niàn)(shí)(cóng)()(chù)()(huán)生人(shēngrén)(zhōng)()宿命(sùmìng)(niàn)(wèi)(è)()()()()()()(hǎo)行(xíng)(huì)(shī)赞叹(zàntàn)(shī)(zhě)一切(yíqiè)所有(suǒyǒu)()()(tān)()渐次(jiàncì)(shàng)(néng)()头目(tóumù)手足(shǒuzú)血肉(xuèròu)身分(shēnfèn)(shī)(lái)(qiú)(zhě)(kuàng)()财物(cáiwù)

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)(suī)()如来(rúlái)(shòu)(zhū)(xué)(chù)(ér)()(shī)(luó)(yǒu)(suī)()()(shī)(luó)(ér)()(guǐ)()(yǒu)()(shī)(luó)(guǐ)()(suī)()()(huài)(rán)(huǐ)(zhèng)(jiàn)(yǒu)(suī)()(huǐ)(zhèng)(jiàn)(ér)()(duō)(wén)于佛所(yúfósuǒ)(shuō)()(jīng)(shēn)()不能(bùnéng)(jiě)(le)(yǒu)(suī)(duō)(wén)(ér)(zēng)(shàng)(màn)(yóu)(zēng)(shàng)(màn)()()(xīn)()()是非(shìfēi)()(xián)(bàng)正法(zhèngfǎ)(wéi)()(bàn)(dǎng)如是(rúshì)愚人(yúrén)自行(zìxíng)(xié)(jiàn)()(lìng)无量(wúliàng)()(zhī)有情(yǒuqíng)(duò)()(xiǎn)(kēng)()(zhū)有情(yǒuqíng)(yìng)()地狱(dìyù)(bàng)(shēng)(guǐ)()流转(liúzhuǎn)无穷(wúqióng)(ruò)()(wén)()药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)便(biàn)(shě)恶行(èxíng)(xiū)(zhū)(shàn)()()(duò)(è)()设有(shèyǒu)不能(bùnéng)(shě)(zhū)恶行(èxíng)修行善(xiūxíngshàn)()(duò)(è)()(zhě)()()如来(rúlái)本愿(běnyuàn)威力(wēilì)(lìng)()(xiàn)(qián)(zàn)闻名(wénmíng)(hào)(cóng)()(mìng)(zhōng)(hái)生人(shēngrén)()()(zhèng)(jiàn)精进(jīngjìn)(shàn)(tiáo)()()便(biàn)(néng)(shě)(jiā)()()(fēi)(jiā)如来(rúlái)()(zhōng)(shòu)(chí)(xué)(chù)()(yǒu)(huǐ)(fàn)(zhèng)(jiàn)(duō)(wén)(jiě)(shèn)(shēn)()()(zēng)(shàng)(màn)()(bàng)正法(zhèngfǎ)()(wéi)()(bàn)渐次(jiàncì)修行(xiūxíng)(zhū)菩萨(púsà)行(xíng) ,()()圆满(yuánmǎn)

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)(qiān)(tān)嫉妒(jídù)()(zàn)(huǐ)()(dāng)(duò)(sān)(è)()(zhōng)无量(wúliàng)千岁(qiānsuì)(shòu)(zhū)()()(shòu)()()()(cóng)()(mìng)(zhōng)来生(láishēng)人间(rénjiān)(zuò)牛马(niúmǎ)(tuó)()(héng)(bèi)鞭挞(biāntà)饥渴(jīkě)()(nǎo)(yòu)(cháng)负重(fùzhòng)(suí)()(ér)行(xíng)。(huò)()为人(wéirén)(shēng)()下贱(xiàjiàn)作人(zuòrén)奴婢(núbì)(shòu)()()()(héng)不自在(búzìzài)(ruò)昔人(xīrén)(zhōng)(céng)(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)由此(yóucǐ)(shàn)(yīn)(jīn)()忆念(yìniàn)(zhì)(xīn)归依(guīyī)()()神力(shénlì)(zhòng)()解脱(jiětuō)(zhū)(gēn)(cōng)()智慧(zhìhuì)(duō)(wén)(héng)(qiú)(shèng)()(cháng)()(shàn)(yǒu)(yǒng)(duàn)()(juàn)()()(míng)()(jié)烦恼(fánnǎo)()解脱(jiětuō)一切(yíqiè)生老病死(shēnglǎobìngsǐ)忧愁(yōuchóu)苦恼(kǔnǎo)

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)(hǎo)()(guāi)()(gèng)(xiāng)(dòu)(sòng)(nǎo)(luàn)()()()(shēn)语意(yǔyì)造作(zàozuò)增长(zēngzhǎng)种种(zhǒngzhǒng)(è)()展转(zhǎnzhuǎn)(cháng)(wéi)()(ráo)()(shì)互相(hùxiāng)谋害(móuhài)(gào)(zhào)山林(shānlín)(shù)(zhǒng)(děng)(shén)(shā)(zhū)众生(zhòngshēng)()()血肉(xuèròu)祭祀(jìsì)药叉(yàochā)罗刹(luóchà)()(děng)(shū)(yuàn)人名(rénmíng)(zuò)()形像(xíngxiàng)()(è)(zhòu)(shù)(ér)(zhòu)()(zhī)(yàn)(mèi)()(dào)(zhòu)()(shī)(guǐ)(lìng)(duàn)()(mìng)()(huài)()(shēn)(shì)(zhū)有情(yǒuqíng)(ruò)()(wén)()药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)()(zhū)(è)(shì)()不能(bùnéng)(hài)一切(yíqiè)展转(zhǎnzhuǎn)(jiē)()慈心(cíxīn)利益(lìyì)安乐(ānlè)无损(wúsǔn)(nǎo)()()(xián)(hèn)(xīn)()()欢悦(huānyuè)()()(suǒ)(shòu)生于(shēngyú)()()()(xiāng)(qīn)凌,()(wéi)(ráo)()

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(yǒu)()(zhòng),苾刍(bì qīu).、苾刍()邬波索(wūbōsuǒ)(jiā)邬波斯(wūbōsī)(jiā)()余净信(yújìngxìn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)(yǒu)(néng)(shòu)(chí)()(fēn)斋戒(zhāijiè)(huò)(jīng)一年(yīnián)(huò)()三月(sānyuè)(shòu)(chí)(xué)(chù)以此(yǐcǐ)(shàn)(gēn)(yuàn)(shēng)西方(xīfāng)极乐世界(jílèshìjiè)无量(wúliàng)寿(shòu)()(suǒ)听闻(tīngwén)正法(zhèngfǎ)(ér)未定(wèidìng)(zhě)(ruò)(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)(lín)(mìng)(zhōng)(shí)(yǒu)()()菩萨(púsà)()(míng)(yuē)(wén)(shū)(shī)()菩萨(púsà)观世音菩萨(guānshìyīnpúsà)()大势(dàshì)菩萨(púsà)无尽(wújìn)()菩萨(púsà)(bǎo)檀华(tánhuá)菩萨(púsà)药王(yàowáng)菩萨(púsà)(yào)(shàng)菩萨(púsà)弥勒(mílè)菩萨(púsà)(shì)()()菩萨(púsà)(chéng)(kōng)(ér)(lái)(shì)()道路(dàolù)()()()(jiè)种种(zhǒngzhǒng)杂色(zásè)(zhòng)(bǎo)华中(huázhōng)自然(zìrán)化生(huàshēng)(huò)(yǒu)因此(yīncǐ)生于(shēngyú)天上(tiānshàng)(suī)(shēng)天上(tiānshàng)(ér)(běn)(shàn)(gēn)()(wèi)穷尽(qióngjìn)不复(bùfù)更生(gēngshēng)(zhū)()(è)()天上(tiānshàng)寿(shòu)(jìn)(huán)生人(shēngrén)(jiān)(huò)(wéi)(lún)(wáng)统摄(tǒngshè)()(zhōu)(wēi)()自在(zìzài)(ān)()无量(wúliàng)百千(bǎiqiān)有情(yǒuqíng)()(shí)(shàn)(dào)(huò)(shēng)(shā)()()婆罗门(póluómén)居士(jūshì)大家(dàjiā)(duō)(ráo)财宝(cáibǎo)仓库(cāngkù)(yíng)()形相(xíngxiāng)端正(duānzhèng)眷属(juànshǔ)()()聪明(cōngmíng)智慧(zhìhuì)(yǒng)(jiàn)威猛(wēiměng)()大力士(dàlìshì)若是(ruòshì)女人(nǚrén)()(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)(zhì)(xīn)(shòu)(chí)()(hòu)不复(bùfù)(gèng)(shòu)()(shēn)

()()(màn)(shū)(shì)()()药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)()菩提(pútí)(shí)(yóu)本愿(běnyuàn)()(guān)(zhū)有情(yǒuqíng)()(zhòng)(bìng)()(shòu)(luán)(gàn)(xiao)黄热(huángrè)(děng)(bìng)(huò)(bèi)(yǎn)(mèi)()()(suǒ)(zhōng)(huò)()短命(duǎnmìng)(huò)(shí)横死(hèngsǐ)()(lìng)(shì)(děng)(bìng)()消除(xiāochú)(suǒ)(qiú)(yuàn)(mǎn)(shí)()(shì)(zūn)()(sān)()()(míng)(yuē)(chú)(miè)一切(yíqiè)众生(zhòngshēng)苦恼(kǔnǎo)()入定(rùdìng)()()(ròu)()(zhōng)(chū)()光明(guāngmíng)(guāng)(zhōng)演说(yǎnshuō)()陀罗(tuóluó)()(yuē)

(药师真言)

南谟薄伽伐帝 鞞杀社窭噜 薜琉璃 钵喇婆 喝啰阇也 怛他揭多耶 阿啰喝帝 三藐三勃陀耶 怛侄他 唵 鞞杀逝 鞞杀逝 鞞杀社 三没揭帝莎诃

nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

ā là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō。

ōng。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 (ěr)时光(shíguāng)(zhōng)(shuō)()(zhòu)()大地(dàdì)震动(zhèndòng)放大(fàngdà)光明(guāngmíng)一切(yíqiè)众生(zhòngshēng)(bìng)()(jiē)(chú)(shòu)(ān)(yǐn)()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(jiàn)男子(nánzǐ)女人(nǚrén)有病(yǒubìng)()(zhě)应当(yīngdāng)一心(yìxīn)(wéi)()病人(bìngrén)常清净(chángqīngjìng)(zǎo)(shù)(huò)(shí)(huò)(yào)(huò)()(chóng)(shuǐ)(zhòu)一百八(yībǎibā)(biàn)()()()(shí)(suǒ)有病(yǒubìng)()()(jiē)消灭(xiāomiè)(ruò)(yǒu)(suǒ)(qiú)(zhì)(xīn)念诵(niànsòng)(jiē)()如是(rúshì)()(bìng)延年(yánnián)(mìng)(zhōng)之后(zhīhòu)(shēng)()世界(shìjiè)()()退(tuì)(zhuǎn)乃至(nǎizhì)菩提(pútí)(shì)()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(yǒu)男子(nánzǐ)女人(nǚrén)()()药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(zhì)(xīn)(yīn)(zhòng)恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)(zhě)(cháng)(chí)()(zhòu)()(lìng)(fèi)(wàng)

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(yǒu)(jìng)(xìn)男子(nánzǐ)女人(nǚrén)()(wén)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(yìng)(zhèng)(děng)(jiào)所有(suǒyǒu)名号(mínghào)(wén)()(sòng)(chí)(chén)(jiáo)齿(chǐ)()(zǎo)(shù)清净(qīngjìng)()(zhū)香花(xiānghuā)烧香(shāoxiāng)涂香(túxiāng)(zuò)(zhòng)()(yuè),供养(gōngyǎng)形像(xíngxiàng)()()经典(jīngdiǎn)(ruò)()(shū)(ruò)(jiào)(rén)(shū)一心(yìxīn)(shòu)(chí)听闻(tīngwén)()()()()法师(fǎshī)(yìng)(xiū)供养(gōngyǎng)一切(yíqiè)所有(suǒyǒu)()(shēn)(zhī)()()(jiē)施与(shīyǔ)()(lìng)()(shǎo)如是(rúshì)便(biàn)(méng)(zhū)()()(niàn)(suǒ)(qiú)(yuàn)(mǎn)乃至(nǎizhì)菩提(pútí)

 (ěr)时曼殊(shímànshū)(shì)()童子(tóngzǐ)白佛(báifó)(yán)(shì)(zūn)()(dāng)(shì)()(xiàng)()(zhuǎn)(shí)()种种(zhǒngzhǒng)方便(fāngbiàn)(lìng)(zhū)(jìng)(xìn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)()(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)乃至(nǎizhì)(shuì)(zhōng)()()()(míng)觉悟(juéwù)()(ěr)(shì)(zūn)若于(ruòyú)()经受(jīngshòu)(chí)()(sòng)(huò)()(wéi)()演说(yǎnshuō)(kāi)(shì)(ruò)()(shū)(ruò)(jiào)(rén)(shū)恭敬(gōngjìng)尊重(zūnzhòng)()种种(zhǒngzhǒng)(huá)(xiāng)涂香(túxiāng)()(xiāng)烧香(shāoxiāng)(huá)(mán)(yīng)(luò)(fān)(gài)()乐(yuè)(ér)(wéi)供养(gōngyǎng)()()色彩(sècǎi)(zuò)(náng)(shèng)(zhī)(sǎo)()(jìng)(chù)敷设(fūshè)(gāo)(zuò)(ér)(yòng)(ān)(chù)(ěr)(shí)()()天王(tiānwáng)与其(yǔqí)眷属(juànshǔ)()()无量(wúliàng)百千天(bǎiqiāntiān)(zhòng)(jiē)()()(suǒ)供养(gōngyǎng)守护(shǒuhù)(shì)(zūn)(ruò)()(jīng)(bǎo)流行(liúxíng)(zhī)(chù)(yǒu)(néng)(shòu)(chí)()()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)本愿(běnyuàn)功德(gōngdé)()闻名(wénmíng)(hào)(dāng)(zhī)是处(shìchù)()()横死(hèngsǐ)()()()(wéi)(zhū)恶鬼(èguǐ)(shén)(duó)()精气(jīngqì)(shè)()(duó)(zhě)(hái)()如故(rúgù)身心(shēnxīn)安乐(ānlè)

 ()(gào)(màn)(shū)(shì)()如是(rúshì)如是(rúshì)()()(suǒ)(shuō)(màn)(shū)(shì)()(ruò)(yǒu)(jìng)(xìn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)()供养(gōngyǎng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(zhě)(yìng)(xiān)(zào)()()()形像(xíngxiàng)()清净(qīngjìng)(zuò)(ér)(ān)(chù)(zhī)(sàn)种种(zhǒngzhǒng)(huá)(shāo)种种(zhǒngzhǒng)(xiāng)()种种(zhǒngzhǒng)(fān)庄严(zhuāngyán)()(chù)七日(qīrì)()()(shòu)()(fēn)斋戒(zhāijiè)(shí)清净(qīngjìng)(shí)(zǎo)()(xiāng)(jié)(zhe)清净(qīngjìng)()(yìng)(shēng)()(gòu)(zhuó)(xīn)()()(hài)(xīn)()一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)()利益(lìyì)安乐(ānlè)慈悲(cíbēi)()(shě)平等(píngděng)(zhī)(xīn)鼓乐(gǔyuè)()(zàn)(yòu)(rào)佛像(fóxiàng)()(yìng)(niàn)()如来(rúlái)本愿(běnyuàn)功德(gōngdé)()(sòng)()(jīng)()惟其(wéiqí)()演说(yǎnshuō)(kāi)(shì)(suí)(suǒ)()(qiú)一切(yíqiè)(jiē)(suì)(qiú)长寿(chángshòu)()长寿(chángshòu)(qiú)富饶(fùráo)()富饶(fùráo)(qiú)(guān)(wèi)()(guān)(wèi)(qiú)男女(nánnǚ)()男女(nánnǚ)(ruò)()有人(yǒurén)()()恶梦(èmèng)(jiàn)(zhū)(è)(xiāng)(huò)(guài)(niǎo)(lái)()(huò)()住处(zhùchù)(bǎi)(guài)出现(chūxiàn)此人(cǐrén)(ruò)()(zhòng)(miào)()()恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(zhě)恶梦(èmèng)(è)(xiāng)(zhū)()吉祥(jíxiáng)(jiē)()隐没(yǐnmò)不能(bùnéng)为患(wéihuàn)(huò)(yǒu)(shuǐ)(huǒ)(dāo)()(xuán)(xiǎn)(è)(xiàng)狮子(shīzi)()(láng)(xióng)()毒蛇(dúshé)(è)(xiē)蜈蚣(wúgōng)蚰蜒(yóuyán)(wén)(méng)(děng)()(ruò)(néng)(zhì)(xīn)忆念(yìniàn)()()恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)一切(yíqiè)()(wèi)(jiē)()解脱(jiětuō)(ruò)他国(tāguó)侵扰(qīnrǎo)盗贼(dàozéi)(fǎn)(luàn)忆念(yìniàn)恭敬(gōngjìng)()如来(rúlái)(zhě)()(jiē)解脱(jiětuō)

 ()()(màn)(shū)(shì)()(ruò)(yǒu)(jìng)(xìn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)乃至(nǎizhì)(jìn)(xíng)()(shì)()(tiān)(wéi)(dāng)一心(yìxīn)(guī)佛法(fófǎ)(sēng)(shòu)(chí)(jìn)(jiè)(ruò)()(jiè)(shí)(jiè)菩萨(púsà)四百(sìbǎi)(jiè)(bié)(chú)二百五十(èrbǎiwǔshí)(jiè)、苾刍尼五百(wǔbǎi)(jiè)()(suǒ)(shòu)(zhōng)(huò)(yǒu)(huǐ)(fàn)()(duò)(è)()(ruò)(néng)(zhuān)(niàn)()()名号(mínghào)恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)(zhě)必定(bìdìng)()(shòu)(sān)(è)()(shēng)(huò)(yǒu)女人(nǚrén)(lín)(dāng)产时(chǎnshí)(shòu)()()()(ruò)(néng)(zhì)(xīn)(chēng)(míng)礼赞(lǐzàn)恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)()如来(rúlái)(zhě)(zhòng)()(jiē)(chú)(suǒ)(shēng)(zhī)()身分(shēnfèn)()()形色(xíngsè)端正(duānzhèng)(jiàn)(zhě)欢喜(huānxǐ)()(gēn)聪明(cōngmíng)(ān)隐(wěn)(shǎo)(bìng)()(yǒu)非人(fēirén)(duó)()精气(jīngqì)

 (ěr)时世(shíshì)(zūn)(gào)(ā)难言(nányán)()()称扬(chēngyáng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)所有(suǒyǒu)功德(gōngdé)()(shì)(zhū)()(shèn)(shēn)行(xíng)(chù)(nán)()(jiě)(le)()(wéi)(xìn)(fǒu)

 (ā)(nán)(bái)(yán)()()(shì)(zūn)()()如来所(rúláisuǒ)(shuō)()(jīng)()(shēng)疑惑(yíhuò)所以(suǒyǐ)(zhě)()一切(yíqiè)如来(rúlái)(shēn)语意(yǔyì)()无不(wúbù)清净(qīngjìng)(shì)(zūn)此日(cǐrì)月轮(yuèlún)()(lìng)堕落(duòluò)(miào)高山(gāoshān)(wáng)()使(shǐ)倾动(qīngdòng)(zhū)()(suǒ)(yán)()(yǒu)()()(shì)(zūn)(yǒu)(zhū)众生(zhòngshēng)(xìn)(gēn)()()(wén)(shuō)(zhū)()(shèn)(shēn)行(xíng)(chù)(zuò)(shì)()(wéi)(yún)()(dàn)(niàn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)()()名号(mínghào)便(biàn)(huò)(ěr)(suǒ)功德(gōngdé)胜利(shènglì)由此(yóucǐ)()(xìn)(fǎn)(shēng)诽谤(fěibàng)()()长夜(chángyè)(shī)()()()(duò)(zhū)(è)()流转(liúzhuǎn)无穷(wúqióng)

 ()(gào)(ā)(nán)(shì)(zhū)有情(yǒuqíng)(ruò)(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)(zhì)(xīn)(shòu)(chí)()(shēng)疑惑(yíhuò)(duò)(è)()(zhě)()(yǒu)是处(shìchù)阿难(ānán)()(shì)(zhū)()(shèn)(shēn)(suǒ)行(xíng),(nán)可信(kěxìn)(jiě)()(jīn)(néng)(shòu)(dāng)(zhī)(jiē)(shì)如来(rúlái)威力(wēilì)阿难(ānán)一切(yíqiè)(shēng)(wén)()(jiào)()(wèi)(dēng)()(zhū)菩萨(púsà)(děng)(jiē)()不能(bùnéng)如实(rúshí)(xìn)(jiě)(wéi)(chú)一生(yìshēng)(suǒ)()菩萨(púsà)阿难(ānán)人身(rénshēn)难得(nándé)()三宝(sānbǎo)(zhōng)(xìn)(jìng)尊重(zūnzhòng)()(nán)()()(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)()难于(nányú)(shì)阿难(ānán)()药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)无量(wúliàng)菩萨(púsà)行(xíng),无量(wúliàng)(shàn)(qiǎo)方便(fāngbiàn)无量(wúliàng)广大(guǎngdà)(yuàn)()(ruò)()(jié)(ruò)()(jié)余而广(yúérguǎng)(shuō)(zhě)(jié)()()(jìn)()()行(xíng)(yuàn)(shàn)(qiǎo)方便(fāngbiàn)()(yǒu)(jìn)()

 (ěr)(shí)(zhòng)(zhōng)(yǒu)()菩萨(púsà)摩诃萨(móhēsà)(míng)(yuē)(jiù)(tuō)()(cóng)(zuò)()偏袒(piāntǎn)(yòu)(jiān)(yòu)()着地(zhedì)()(gōng)合掌(hézhǎng)(ér)白佛(báifó)(yán)()()(shì)(zūn)(xiàng)()(zhuǎn)(shí)(yǒu)(zhū)众生(zhòngshēng)(wéi)种种(zhǒngzhǒng)(huàn)(zhī)(suǒ)困厄(kùnè)(cháng)(bìng)(léi)(shòu)不能(bùnéng)饮食(yǐnshí)(hóu)(chún)干燥(gānzào)(jiàn)(zhū)(fāng)(àn)死相(sǐxiàng)(xiàn)(qián)父母(fùmǔ)亲属(qīnshǔ)朋友(péngyǒu)知识(zhīshi)涕泣(tìqì)围绕(wéirào)(rán)()自身(zìshēn)()(zài)(běn)(chù)(jiàn)(yǎn)()使(shǐ)(yǐn)()(shén)(shí)至于(zhìyú)(yǎn)魔法(mófǎ)(wáng)之前(zhīqián)(rán)(zhū)有情(yǒuqíng)(yǒu)()(shēng)(shén)(suí)()(suǒ)(zuò)(ruò)(zuì)(ruò)()(jiē)()(shū)(zhī)(jìn)(chí)授与(shòuyǔ)(yǎn)魔法(mófǎ)(wáng)(ěr)(shí)()(wáng)推问(tuīwèn)()(rén)计算(jìsuàn)(suǒ)(zuò)(suí)()(zuì)()(ér)(chù)(duàn)(zhī)(shí)()病人(bìngrén)亲属(qīnshǔ)知识(zhīshi)(ruò)能为(néngwéi)()归依(guīyī)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)(qǐng)(zhū)(zhòng)(sēng)(zhuǎn)()()(jīng)(rán)()(céng)(zhī)(dēng)(xuán)五色(wǔsè)()(mìng)(shén)(fān)(huò)(yǒu)是处(shìchù)()(shí)()(hái)()(zài)(mèng)(zhōng)明了(míngliǎo)()(jiàn)(huò)(jīng)七日(qīrì)(huò)二十一日(èrshíyīrì)(huò)三十五日(sānshíwǔrì)(huò)四十九日(sìshíjiǔrì)()(shí)(hái)(shí)()(cóng)(mèng)(jiào)(jiē)()()(zhī)(shàn)不善(búshàn)()所得(suǒdé)(guǒ)(bào)(yóu)()证见(zhèngjiàn)()(guǒ)(bào)()乃至(nǎizhì)(mìng)(nán)()()造作(zàozuò)(zhū)(è)(zhī)()(shì)()(jìng)(xìn)(shàn)男子(nánzǐ)(shàn)女人(nǚrén)(děng)(jiē)(yìng)(shòu)(chí)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)(suí)()(suǒ)(néng)恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)

 (ěr)时阿难(shíānán)(wèn)(jiù)(tuō)菩萨(púsà)(yuē)(shàn)男子(nánzǐ)(yìng)(yún)()恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)()(mìng)(fān)(dēng)()(yún)()(zào)

 (jiù)(tuō)菩萨(púsà)(yán)()()(ruò)(yǒu)病人(bìngrén)()(tuō)(bìng)()(dāng)(wéi)()(rén)七日(qīrì)()()(shòu)(chí)()(fēn)斋戒(zhāijiè)(yìng)()饮食(yǐnshí)()余资(yúzī)()(suí)()(suǒ)(bàn)供养(gōngyǎng)苾刍(sēng)昼夜(zhòuyè)(liù)(shí)礼拜(lǐbài)供养(gōngyǎng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)()(sòng)()(jīng)四十九(sìshíjiǔ)(biàn)(rán)四十九(sìshíjiǔ)(dēng)(zào)()如来(rúlái)形像(xíngxiàng)()()一一(yīyī)(xiàng)(qián)()(zhì)()(dēng)一一(yīyī)(dēng)(liàng)()()车轮(chēlún)乃至(nǎizhì)四十九日(sìshíjiǔrì)光明(guāngmíng)不绝(bùjué)(zào)()色彩(sècǎi)(fān)(cháng)四十九(sìshíjiǔ)(zhǎ)(shǒu)(yìng)(fàng)()(lèi)众生(zhòngshēng)(zhì)四十九(sìshíjiǔ)()()过度(guòdù)(wēi)(è)(zhī)(nán)()(wéi)(zhū)(héng)恶鬼(èguǐ)(suǒ)(chí)

 ()()阿难(ānán)(ruò)(shā)()()灌顶(guàndǐng)(wáng)(děng)灾难(zāinàn)()(shí)所谓(suǒwèi)人众(rénzhòng)()()(nán)他国(tāguó)(qīn)()(nán)()(jiè)叛逆(pànnì)(nán)星宿(xīngxiù)(biàn)(guài)(nán)日月(rìyuè)(báo)(shí)(nán)(fēi)(shí)风雨(fēngyǔ)(nán)过时(guòshí)()()(nán)()(shā)()()灌顶(guàndǐng)(wáng)(děng)(ěr)(shí)(yìng)()一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)()慈悲(cíbēi)(xīn)(shè)(zhū)()()()(qián)(suǒ)(shuō)供养(gōngyǎng)(zhī)()供养(gōngyǎng)()(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)由此(yóucǐ)(shàn)(gēn)()()如来(rúlái)本愿(běnyuàn)()()(lìng)()国界(guójiè)()()(ān)(yǐn)风雨(fēngyǔ)(shùn)(shí)谷稼(gǔjià)成熟(chéngshú)一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)()(bìng)欢乐(huānlè)()()(guó)(zhōng)()(yǒu)(bào)(è)药叉(yàochā)(děng)(shén)(nǎo)有情(yǒuqíng)(zhě)一切(yíqiè)(è)(xiāng)(jiē)()隐没(yǐnmò)(ér)(shā)()()灌顶(guàndǐng)(wáng)(děng)寿命(shòumìng)()()()(bìng)自在(zìzài)(jiē)()增益(zēngyì)阿难(ānán)(ruò)()后妃(hòufēi)(zhǔ)储君(chǔjūn)王子(wángzǐ)大臣(dàchén)()(xiāng)(zhōng)(gōng)(cǎi)()百官(bǎiguān)黎庶(líshù)(wéi)(bìng)(suǒ)()()()厄难(ènàn)()(yìng)(zào)()五色(wǔsè)(shén)(fān)(rán)(dēng)()(míng)(fàng)(zhū)生命(shēngmìng)(sàn)杂色(zásè)(huá)(shāo)(zhòng)(míng)(xiāng)(bìng)()(chú)()(zhòng)(nán)解脱(jiětuō)

 (ěr)时阿难(shíānán)(wèn)(jiù)(tuō)菩萨(púsà)(yán)(shàn)男子(nánzǐ)(yún)()()(jìn)(zhī)(mìng)(ér)()增益(zēngyì)

 (jiù)(tuō)菩萨(púsà)(yán)()()()岂不(qǐbù)闻如来(wénrúlái)(shuō)(yǒu)(jiǔ)横死(hèngsǐ)()(shì)()(quàn)(zào)()(mìng)(fān)(dēng)(xiū)(zhū)()()()修福(xiūfú)()(jìn)()寿命(shòumìng)()(jīng)()(huàn)

 阿难(ānán)(wèn)(yán)(jiǔ)(héng)(yún)()

(jiù)(tuō)菩萨(púsà)(yán)(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)得病(débìng)(suī)(qīng)(rán)()医药(yīyào)()看病(kànbìng)(zhě)(shè)()()()(shòu)()(fēi)(yào)(shí)()(yìng)()(ér)便(biàn)横死(hèngsǐ)(yòu)(xìn)世间(shìjiān)邪魔(xiémó)外道(wàidào)妖孽(yāoniè)(zhī)(shī)妄说(wàngshuō)祸福(huòfú)便(biàn)生恐(shēngkǒng)(dòng)(xīn)()()(zhèng)()(wèn)()(huò)(shā)种种(zhǒngzhǒng)众生(zhòngshēng)(jiě)(zòu)神明(shénmíng)()(zhū)魍魉(wǎngliǎng)(qǐng)()()(yòu)()()延年(yánnián)(zhōng)不能(bùnéng)()()痴迷(chīmí)(huò)信邪(xìnxié)(dǎo)(jiàn)(suì)(lìng)横死(hèngsǐ)()()地狱(dìyù)()(yǒu)(chū)()(shì)(míng)(chū)(héng)二者(èrzhě)(héng)(bèi)王法(wángfǎ)(zhī)(suǒ)诛戮(zhūlù)(sān)(zhě)(tián)(liè)嬉戏(xīxì)(dān)(yín)嗜酒(shìjiǔ)(fàng)()无度(wúdù)(héng)(wéi)非人(fēirén)(duó)()精气(jīngqì)()(zhě)(héng)(wéi)(huǒ)(fén)()(zhě)(héng)(wéi)(shuǐ)()(liù)(zhě)(héng)(wéi)种种(zhǒngzhǒng)(è)(shòu)(suǒ)(dàn)()(zhě)(héng)(duò)山崖(shānyá)()(zhě)(héng)(wéi)毒药(dúyào)(yàn)(dǎo)(zhòu)()()(shī)(guǐ)(děng)(zhī)(suǒ)(zhōng)(hài)(jiǔ)(zhě)饥渴(jīkě)(suǒ)(kùn)不得(bùdé)饮食(yǐnshí)(ér)便(biàn)横死(hèngsǐ)(shì)(wéi)如来(rúlái)(lüè)(shuō)横死(hèngsǐ)(yǒu)()(jiǔ)(zhòng)其余(qíyú)()(yǒu)无量(wúliàng)(zhū)(héng)(nán)()()(shuō)

()()阿难(ānán)()(yǎn)魔王(mówáng)(zhǔ)(lǐng)世间(shìjiān)(míng)()(zhī)()(ruò)(zhū)有情(yǒuqíng)不孝(búxiào)()()()()三宝(sānbǎo)(huài)君臣(jūnchén)()(huǐ)()(xìng)(jiè)(yǎn)魔法(mófǎ)(wáng)(suí)(zuì)轻重(qīngzhòng)(kǎo)(ér)()(zhī)(shì)故我(gùwǒ)(jīn)(quàn)(zhū)有情(yǒuqíng)(rán)(dēng)(zào)(fān)放生(fàngshēng)修福(xiūfú)(lìng)()()(è)()(zāo)(zhòng)(nán)

 (ěr)(shí)(zhòng)(zhōng)(yǒu)十二(shíèr)药叉(yàochā)大将(dàjiàng)()(zài)(huì)(zuò)所谓(suǒwèi)(gōng)()罗大将(luódàjiàng)()(zhé)罗大将(luódàjiàng)()()罗大将(luódàjiàng)(ān)()罗大将(luódàjiàng)(è)()罗大将(luódàjiàng)(shān)()罗大将(luódàjiàng)(yīn)达罗(dáluó)大将(dàjiàng)()()罗大将(luódàjiàng)()()罗大将(luódàjiàng)(zhēn)达罗(dáluó)大将(dàjiàng)(zhāo)杜罗(dùluó)大将(dàjiàng)()(jié)罗大将(luódàjiàng)()十二(shíèr)药叉(yàochā)大将(dàjiàng)一一(yīyī)()(yǒu)七千(qīqiān)药叉(yàochā)以为(yǐwéi)眷属(juànshǔ)同时(tóngshí)()(shēng)白佛(báifó)(yán)(shì)(zūn)我等(wǒděng)(jīn)(zhě)蒙佛(méngfó)威力(wēilì)()(wén)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)不复(bùfù)(gèng)(yǒu)(è)()(zhī)()我等(wǒděng)相率(jiē)(tong)一心(yìxīn)乃至(nǎizhì)(jìn)(xíng)(guī)佛法(fófǎ)(sēng)(shì)(dāng)()()一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)(wéi)(zuò)()()(ráo)()安乐(ānlè)(suí)()何等(héděng)(cūn)(chéng)(guó)()空闲(kòngxián)(lín)(zhōng)(ruò)(yǒu)流布(liúbù)()(jīng)(huò)()(shòu)(chí)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)名号(mínghào)恭敬(gōngjìng)供养(gōngyǎng)(zhě)我等(wǒděng)眷属(juànshǔ)卫护(wèihù)(shì)(rén)(jiē)使(shǐ)解脱(jiětuō)一切(yíqiè)苦难(kǔnàn)(zhū)(yǒu)(yuàn)(qiú)()(lìng)满足(mǎnzú)(huò)(yǒu)()(è)(qiú)()(tuō)(zhě)()(yìng)()(sòng)()(jīng)()五色(wǔsè)()(jié)()名字(míngzì)()如愿(rúyuàn)()然后(ránhòu)(jiě)(jié)

 (ěr)时世(shíshì)(zūn)(zàn)(zhū)药叉(yàochā)大将(dàjiàng)(yán)(shàn)(zāi)(shàn)(zāi)()药叉(yàochā)(jiāng)()(děng)(niàn)(bào)(shì)(zūn)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)恩德(ēndé)(zhě)(cháng)(yìng)如是(rúshì)利益(lìyì)安乐(ānlè)一切(yíqiè)有情(yǒuqíng)

 (ěr)时阿难(shíānán)白佛(báifó)(yán)(shì)(zūn)(dāng)()(míng)()法门(fǎmén)我等(wǒděng)(yún)()(fèng)(chí)

 ()(gào)阿难(ānán)()法门(fǎmén)(míng)(shuō)药师(yàoshī)琉璃(liúlí)(guāng)如来(rúlái)本愿(běnyuàn)功德(gōngdé)()(míng)(shuō)十二(shíèr)(shén)(jiāng)(ráo)()(yǒu)情结(qíngjié)(yuàn)(shén)(zhòu)()(míng)拔除(báchú)一切(yíqiè)业障(yèzhàng)(yìng)如是(rúshì)(chí)

 (shí)(báo)()(fàn)说是(shuōshì)()()(zhū)菩萨(púsà)摩诃萨(móhēsà)()大声(dàshēng)(wén)国王(guówáng)大臣(dàchén)婆罗门(póluómén)居士(jūshì)(tiān)(lóng)药叉(yàochā)、健(qián)()()阿素洛(āsùluò)(jiē)()()(jǐn)捺(nài)(luò)莫呼洛(mòhūluò)伽(qié)、(rén)(fēi)(rén)(děng)()(qiè)()(zhòng)(wén)()(suǒ)(shuō)(jiē)()(huān)()(xìn)(shòu)(fèng)(xíng)。 

药师琉璃光如来本愿功德经

药师真言原译 

南谟(nánmó) (báo)()()().鞞(Pi)(shā)(shè).窭(jv)()()琉璃(liúlí).

()()().()(la)(shé)().()(Tuo)(jiē)(duō)().

(ā)(La)()().(sān)(miǎo)(sān)()(tuó)(). ()(zhí)(Tuo)。

唵.鞞(Pi)(shā)(shì). 鞞(Pi)(shā)(shì). 鞞(Pi)(shā)(shè). (sān)(méi)(jiē)()(shā)().

nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

ā là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō。

ōng。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

发音注解:

南谟:读作(nā那 mó摩),或读(ná拿 mó摩)(今人读此音居多),是“南无”的不同音译词。

薄:读音为(bó伯)。 ]

鞞:有三种读法:(pí皮)、(bǐ比)、(bǐng丙)。这里念(pí皮)比较合适。因鞞通毗,“鞞杀社”,也译成“毗煞社”;“阿鞞跋致”,也译成“阿毗跋致”;“鞞嚧社那”,也译成“毗卢舍那”。(见《佛学大辞典》。)

窭:读作(jù巨)。

薛:读(bì毕)。

喇:古读(là辣),见《康熙字典》、《中华大字典》:音辣。今读(lǎ)(lā)(lá)。

喝啰阇也:此句中的“喝”,应读成(hé合),古音“合”。

阿啰喝帝:此句中的“喝”,通“诃”,所以应该读作(hē诃)。

啰:各地多读成(là辣),此字与喇通假。

阇:读作(shé蛇)。

怛(dá答)他(tuō拖)揭多也。

怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读(ōng嗡)音,汉语系佛教多读(ǎn俺)音。

三没(mó古音模)揭帝莎(suō通娑)诃。

功德简介:

此咒有大威德,若能念诵药师真言,即可消除病苦,延年益寿。如言:“曼殊师利!若见男子女人有病苦者,应当一心,为彼病人,常清净澡漱,或食,或药,或无虫水。咒一百遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。若有所求,志心念诵,皆得如是,无病延年。命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提”。此言于此真言若自诵,若教人诵,皆得消灾获福者也。

 “药师灌顶真言”治理众生,使得消灾免难、去病却苦。修持读颂能拔一切业障、护持身心安康、得无量福慧。

由于药师如来的弘深誓愿,无尽功德,一方面促使众生早成佛道,另一方面也能满足众生现世的安乐和福报。清朝的玉琳国师一读《药师经》,便额手失声,愿人人入如来的愿海。国师的《药师经》题语说:“予见世人顺境沦溺者不一,富贵可畏甚于贫贱。今此如来,使人所求如愿,遂从此永不退道,直至菩提。则欲于王臣长者,一切人中,作同事摄,不乘如来愿航,何从济乎?”

又说:“若于现前富贵功名,未能志清,男女饮食之欲,未知深厌,则于往生法门,未易生信。即信矣,身修净土,而心恋娑婆,果何益乎?则求其不离欲钩,而成佛智,处于顺境,不致沦胥者,固无如修持药师愿海者之殊胜难思也。若能信行,久久不懈,知不独富贵功名,转女成男,难危迪吉,如如意珠,随愿成就。即得于一切成就处,直至菩提,永不退转,何幸如之!人间亦有扬州鹤,但泛如来功德船。”

现代汉语译音 

 ()()()()()()贝萨加(bèisàjiā)古鲁(gǔlǔ)(wēi)()()(ya)()拉巴(lāba)()(jiā)(ya)()()()()(ya)阿拉(ālā)()()(sān)米阿(mǐā)(sān)()()(ya)()()()()(ào)()(bèi)()(jiè)(bèi)()(jiè)贝萨加(bèisàjiā)()()()()()()()

 【功德】

尔时光中说此咒已,大地震动,放大光明,一切众生病苦皆除,受安隐乐。

曼殊室利,若见男子、女人,有病苦者,应当一心,为彼病人常清净澡漱,或食、或药、或无虫水,咒一百八遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。若有所求,至心念诵,皆得如是无病延年;命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提。是故曼殊室利,若有男子、女人,于彼药师琉璃光如来,至心殷重恭敬供养者,常持此咒,勿令废忘。

复次,曼殊室利,若有净信男子、女人,得闻药师琉璃光如来、应、正等觉所有名号,闻已诵持。晨嚼齿木,澡漱清净,以诸香花、烧香、涂香,作众伎乐,供养形像。于此经典,若自书,若教人书,一心受持,听闻其义。于彼法师,应修供养,一切所有资身之具,悉皆施与,勿令乏少。如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。(《药师琉璃光如来本愿功德经》)

(注:唐玄奘译《药师琉璃光如来本愿功德经》,原缺咒语及前后经文。流通本乃据唐义净译《药师琉璃光七佛本愿功德经》补入,从说咒前“复次,曼殊室利”,至“所求愿满,乃至菩提”,共四百二十八字。)

药师赞

药师佛延寿王,光临水月坛场。

悲心救苦降吉祥,免难消灾障。

忏悔众等三世罪,愿祈福寿绵长。

吉星高照沐恩光,如意保安康。

吉星高照沐恩光,如意保安康。

延生赞

佛光注照,本命元辰,灾星退散福星临,九曜保长生,运限和平,福寿永康宁!

称佛号

南无东方净琉璃世界药师琉璃光如来!

南无消灾延寿药师佛

南无日光遍照菩萨

南无月光遍照菩萨

南无药师会上佛菩萨

药师佛心咒:

die ya ta ong ,bei kan ze bei kan ze ,ma ha

喋 雅 他 嗡, 贝 堪 则 贝 堪 则,玛 哈

bei kan ze, la za sa mu ,ga die so ha

贝 堪 则,拉 杂 萨 目,嘎 喋 梭 哈。

TE YA THA OM BAY KHA DZE BAY KHA DZE MA HA

BAY KHA DZE RA JA SA MUNG GA TE SO HA

解冤咒

解结解结解冤结,解了多生冤和业,

洗心涤虑发虔诚,今对佛前求解结。

药师佛,药师佛,消灾延寿药师佛,随心满愿药师佛。

消解病咒

唵,致哩哆。喧哩哆。晖咤唎。萨娑诃。

 唵,致哩哆。喧哩哆。晖咤唎。萨娑诃。

 唵,致哩哆。喧哩哆。晖咤唎。萨娑诃。

十二药叉大将。助佛宣扬。五色彩缕结其名。

随愿悉圆成。冤业冰清。福寿 永康宁。

 

药师教主。延寿能仁。日光普照月光临。

菩萨降福隆。药叉神明。拥护保安宁。

 

药师会上。炽盛光王。十二大愿妙难量。

苦海作舟航。  广大吉祥。 诸佛尽称扬。

 

药师会上。硫璃光王。八大菩萨降吉祥。

七佛护坛场。日月威光灭罪免灾殃。

 

药师大愿,功德无边。大千沙界尽包含。

宝地布金莲。我佛宏宣。福寿广增延。

南无药师海会佛菩萨摩诃萨[三称]

三皈依

()皈依(guīyī)()  (dāng)(yuàn)众生(zhòngshēng)  ()(jiě)大道(dàdào)  ()()上心(shàngxīn)

()皈依(guīyī)()  (dāng)(yuàn)众生(zhòngshēng)  深入(shēnrù)(jīng)(zàng)  智慧(zhìhuì)()(hǎi)

()皈依(guīyī)(sēng)  (dāng)(yuàn)众生(zhòngshēng)  (tǒng)()()(zhòng)  ()(qiè)()(ài)()(nán)(shèng)(zhòng)

回向偈

愿消三障诸烦恼 愿得智慧真明了

普愿罪障悉消除 世世常行菩萨道

上一篇:手淫大地狱惨报,判官洩尽天机!
下一篇:八十八佛大忏悔文
虚空藏菩萨心咒

虚空藏菩萨心咒

宣化上人:五戒大概的意思

宣化上人:五戒大概的意思

“大悲咒精诚诵法”(内容完整,含发音、背诵方法、日光菩萨月光菩萨咒)

“大悲咒精诚诵法”(内容完整,含发音、背诵方法、日光菩萨月光菩萨咒)

八十八佛大忏悔文

八十八佛大忏悔文

《大悲咒》快速背诵方法

《大悲咒》快速背诵方法

维摩诘所说经原文(又名净名经)

维摩诘所说经原文(又名净名经)

佛说无量清净平等觉经

佛说无量清净平等觉经

楞严经原文

楞严经原文

楞严咒

楞严咒

圆觉经

圆觉经

已有0条评论,期待您的留言!

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

报歉!评论已关闭!